Kontakt zum Kongressbüro Chemnitz

 

Rahel Kavalir
Projekte | Kongressbüro 
kavalir@cwe-chemnitz.de
T +49 (0) 371 3660 245